MENU

【升学课程】经典CV/Resume写作与案例讲解:从申请文书角度做专业与背景提升规划

活动时间:17:00-18:00,2020-09-19

地点:TB102

语言:中文

活动已结束

课程名称:经典CV/Resume写作与案例讲解:从申请文书角度做专业与背景提升规划

时间:2020919 (周六)  17:00

语言:普通话

地点:TB102